kurumsal_yonetim.png

Kurumsal Yönetim Komiteleri

Kurumsal Yönetim KomitesiDenetim KomitesiRiskin Erken Saptanması Komitesi

Üyeler

 • Tamer SÖNMEZ
 • Esin AKBULUT (Yönetim Kurulu Üyesi)

Görevleri

 • Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumunu raporlayarak, Yönetim Kurulu Başkanı’na öneriler sunar.
 • Şirket Yönetim Kurulu’nun Yıllık Kurumsal Yönetim Değerlendirmesi’ni yapar ve Yönetim Kurulu Başkanı’na sunar.
 • Komite, Etik Kural Danışmanı ile beraber, pay sahipleri tarafından Şirket’e ulaştırılan önemli şikayetleri inceler, sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların da bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.
 • Yönetim Kurulu’nun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.
 • Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Komite, şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, hukuk, muhasebe ve diğer konulardaki danışmanları toplantılarına davet ederek bilgi alma konularında yetkilendirilmiştir. Nihai karar her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.
 • Kurumsal Yönetimi Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri kurumsal yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir ve gerektiğinde alt çalışma gruplarını yetkilendirir.

Üyeler

 • Muzaffer Yücel
 • Esin AKBULUT
 • Görevleri

  • Şirket mali tablolarının doğruluğunun ve şirketin izlediği muhasebe ilkelerinin, ilgili mevzuata uygunluğunun araştırılmasını sağlar. Hazırlanan raporları değerlendirir; şirketin sorumlu yöneticileri, iç denetçileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirme sonuçlarını gerekli gördüğü takdirde uyarı ve önerileriyle birlikte Yönetim Kurulu’na sunar.
  • Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Finansal raporlama ve iç kontrol sistemi ile ilgili bağımsız dış denetçinin bulgu ve önerileri ile yönetimin bu konudaki görüş ve aksiyonlarını değerlendirir.
  • Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi kapsamında gözetim yapar.
  • Komite şirket iç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır, iç denetim fonksiyonu oluşturur; faaliyetlerini destekler, yönlendirir ve denetler.
  • Yıllık iç denetim planı, faaliyetlerini ve iç denetim organizasyon yapısını tarafsızlık ilkesi çerçevesinde değerlendirir ve onaylar.
  • Şirket iç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporlarını inceler, yönetim tarafından alınmasına karar verilen aksiyonları ve bunların ilerleme durumlarını periyodik olarak değerlendirir.
  • Yönetim kurulu veya genel müdür tarafından talep edilen veya Başkan tarafından yapılması gerekli bulunan özel inceleme taleplerini İç Denetim’e yaptırır.
  • Bağımsız denetim yapmaya haiz denetim kuruluşlarının görevlendirilmesini gerektiren konu ve başlıkları belirler, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini sağlar, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar ve yönetim kurulu onayına sunar.
  • Bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını izler, değerlendirir.
  • Bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporları değerlendirir, yönetim kuruluna görüş ve bilgi verir.
  • Genel kabul görmüş denetim standartları çerçevesinde bağımsız denetçiler tarafından kendisine düzenli raporlar dışında iletilen tüm konuları yönetim kurulu başkanı ile birlikte değerlendirir, gerektiğinde yönetim kuruluna yazılı görüş ve bilgi verir. Bağımsız denetçilerle bir araya gelerek iç kontrol sisteminin yeterliliği ile diğer ilgili konuları görüşür ve durum değerlendirmesi yapar.
  • Resmi makamlarca yapılan inceleme sonuçlarını gözden geçirir. Şirketin Hukuk Müdürlüğü’nden şirketi önemli derecede etkileyecek hukuki konulara (mevzuata uyum, lehte ve aleyhte mevcut ve olası davalar ve diğer benzeri hukuki konular) ilişkin periyodik bilgi edinir.
  • Komite, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, her denetim komitesinden sonra yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
  • Toplantıları ile yıllık faaliyetini şirketin yıllık faaliyet raporunda belirtir. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tablolarını gözden geçirerek şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
  • Muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetim ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi; sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve ölçütleri belirler. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşünden yararlanabilir ve bu konuda kendisine danışman atayabilir. Danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ortaklık tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/ kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.
  • Komitenin kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup lgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’ dur.

  Üyeler

 • Muzaffer Yücel
 • Esin AKBULUT
 • Görevleri

  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur.
  • Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğini takip eder.
  • Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarını ve fırsatları uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlar.